Hội đồng Khoa học đào tạo

Hội đồng Khoa học đào tạo Khoa Du lịch học nhiệm kỳ 2016 - 2020:

1. PGS.TS. Trần Đức Thanh

Chủ tịch Hội đồng Khoa học đào tạo

2. TS. Phạm Hồng Long

Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học

3. PGS.TS. Trần Thúy Anh

Thư ký Hội đồng

4. PGS.TS. Trần Thị Minh Hòa

Ủy viên

5. PGS.TS. Nguyễn Phạm Hùng

Ủy viên

6. PGS.TS. Lương Hồng Quang

Ủy viên

7. PGS. TS. Lê Anh Tuấn

Ủy viên

8. TS. Nguyễn Quang Vinh

Ủy viên


Tác giả: Admin ; xuất bản: 23/02/2017 | 14:55


Liên kết
Top