Cán bộ văn phòng Khoa Du lịch học

  1. ThS. Trương Kim Chi

Trợ lý đào tạo Chính quy và Bằng kép

  1. ThS. Đinh Nhật Lê

Trợ lý Chính trị & Công tác sinh viên

  1. TS. Trần Thị Mai Hoa

Trợ lý đào tạo sau đại học

Trợ lý đối ngoại

  1. ThS. Bùi Nhật Quỳnh

Trợ lý nghiên cứu khoa học

Trợ lý học liệu và truyền thông

  1. ThS. Trần Thị Yến Anh

Trợ lý hành chính, cơ sở vật chất

Trợ lý đào tạo ngắn hạn

Kế toán


Tác giả: Admin ; xuất bản: 23/02/2017 | 15:23


Liên kết
Top