Triết lý giáo dục của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Ngày 14/7/2017, Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn đã ký công văn số 1765/XHNV-ĐBCL về việc nhất trí với nội dung "Triết lý giáo dục" của nhà trường như sau:

Tiếng Việt:

"Giáo dục khai phóng"

Tiếng Anh:

"Liberal education"

Triết lý giáo dục này sẽ được áp dụng thực hiện trong các hoạt động giảng dạy và học tập của nhà trường.

Dựa trên nền tảng triết lý giáo dục của Nhà trường, Khoa Du lịch học xác định triết lý giáo dục như sau: 

Tiếng Việt:

"Lấy người học làm trung tâm"

Tiếng Anh: 

"Concentrating on learner"


Tác giả: Admin ; xuất bản: 16/08/2017 | 16:16


Liên kết
Top